БДЗП ще подпомага земеделските стопани в Шабла и Дуранкулак за опазване на зимуващата тук червеногуша гъска

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на ПИЛОТНА АГРОЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА (ПАЕП) ЗА РАЙОНА НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК за поощряване на земеделските стопани за прилагане на земеделски практики свързани с по-доброто опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis)“, LIFE09 NAT/BG/000230.

Кадър на зимуващи червеногуши гъски от документалния филм “ТЕ ОТЛИТАТ”

ПАЕП ще предостави финансова подкрепа на земеделските стопани за тестването на пилотни, практически дейности за прилагане на земеделски практики, които опазват в по-голяма степен популацията на световно застрашената червеногуша гъска, насочени към:

  • Осигуряване на достатъчно количество и качество храна за червеногушата гъска в периода в който вида зимува в България (Октомври – Февруари);
  • Превенция/намаляване на безпокойството на червеногушата гъска по време на зимния период;
  • Подобряване качеството и количеството на водите в езерата Шабла и Дуранкулак;

ПАЕП предоставя безвъзмездно финансиране под формата на компенсаторни агро-екологични плащания на единица площ. Дейностите, които ще прилагат земеделските стопани са за период от 2 години – сезони 2013/2014г и 2014/2015 година на територията на община Шабла.

Заявленията за кандидатстване ще се одобряват и финансират по реда на тяхното постъпване.
В Блоковете на земеделското стопанство (БЗС), с които се кандидатства не трябва да са разположени ветрогенератори и БЗС да отстоят на минимум 500м от ветрогенератори.

Срокът за подаване на заявленията за подпомагане е 17:30 ч. на 1 юли 2013 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Пилотна агроекологична програма за района на Шабла и Дуранкулак. 
Адрес на офиса: с. Дуранкулак, община Шабла Улица 7, No 1 

Лице за контакт: Даниел Митев, отговорник по природозащитата

Телефон: 0879 822 3110879 822 311;

Ел. поща: daniel.mitev@bspb.org