ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО

 

 

Начало

 

 

 

Мисията

ни...

 

 

История 

 

 

 

Природни

дадености

 

 

Регионални връзки/полезни контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да съхраним природното богатство на България

Дуранкулашкото езеро и Шабленските езера  са обявени за защитени местности със заповед на Министъра на околната среда и водите.
Защитена местност Дуранкулашко езеро е влажна зона, представляваща крайбрежно езеро лиман, с открити водни площи и водолюбива растителност.Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International Орнитологично важните места (ОВМ) в Европа, под наименование "Дуранкулашко езеро".

Дуранкулашко езеро е включено в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение.

Дуранкулашкото езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида ендемични, редки и застрашени от изчезване растения и животни. То е представителен образец на естествените крайбрежни езера от лиманен тип по Западното Черноморие.Във влажната зона се срещат 12 вида растения с важна международна и национална консервационна значимост. Находището на триръбестия камъш е най-представителното за България.

Най-голямо е значението на мястото за опазването на птичата фауна. Зимуващите популации на 3 вида водолюбиви птици (голяма белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава патица) и численостите на други 2 вида (малък корморан и розов пеликан) имат главна заслуга за международното признаване на влажната зона като Рамсарски обект.Дуранкулашкото езеро и Шабленските езера формират заедно най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска.
Влажната зона е разположена на миграционния път Via Pontica и осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици.
Дуранкулашкото езеро е с международно значение за опазването на малкия воден бик, както и от особена важност в национален мащаб за гнездането на белооката потапница, немия лебед, тръстиковия блатар и индийското шаварче.
Езерото има сериозен потенциал за съхраняването на дивия шаран засега единствено доказано находище в България, както и за размножаването на многочислена и стабилна популация на сирийската чесновница, обитаваща пясъчните дюни в съседство.

Шабленска Тузла се простира на площ от 250 дка и представлява солено езеро лагуна, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни, които го отделят от морето. Периферията й е обрасла с тръстика, останалата част е покрита със соленолюбиви водорасли. Тук се срещат 13 вида редки и застрашени растения, включени в Червената книга на България. Установени са 41 вида гнездящи птици.


 


 

Back to Top
 

Webmaster  за информация, запитвания относно сайта